Không sử dụng hải sản sống ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý