CWS tuyển Tư vấn

Tổ chức Church World Service (CWS) đang tuyển Tư vấn thực hiện đánh giá dự án về cải thiện giáo dục và sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới cws@cws.org.vn
Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2016
Thông tin chi tiết xem tại đây.