Việt Nam thiệt hại hơn 2.000 tỷ do cháy nổ và thiên tai

Nguồn:
Vietnam+