Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016

ThienNhien.net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016 theo chủ đề “Bảo tồn đa dạng sinh học để ổn định cuộc sống và sinh kế cộng đồng”.
220516_dadangsinhhocĐể hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, các địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, các doanh nghiệp biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào như: bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động truyền thông, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế đa dạng sinh học; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề về đa dạng sinh học và phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sinh kế cộng đồng…

Đa dạng sinh học là nền tảng cho cuộc sống và cho các dịch vụ thiết yếu được cung cấp bởi các hệ sinh thái. Đa dạng sinh học cũng là nền tảng cho sinh kế của người dân và phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, bao gồm các lĩnh vực kinh tế như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch, và các lĩnh vực khác. Bằng cách ngăn chặn sự mất mát đa dạng sinh học chúng ta đầu tư vào con người, cuộc sống và sự thịnh vượng của loài người.

Sản xuất lương thực phụ thuộc vào đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái. Hàng nghìn các giống cây trồng và giống vật nuôi được phát hiện từ các nguồn gen phong phú của các loài trong tự nhiên. Đa dạng sinh học cũng là cơ sở cho sự phì nhiêu của đất, sự thụ phấn, kiểm soát dịch hại và tất cả các vấn đề quan trọng khác đối với sản xuất lương thực của thế giới.

Đa dạng sinh học và các chức năng sinh thái cung cấp các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho y tế – bao gồm cả các chất dinh dưỡng, làm sạch không khí, nước và điều tiết dịch bệnh…