Hỗ trợ kinh phí quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Trị sử dụng 15.025 triệu đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011, 2012, 2013 chưa có đối tượng chi trả để thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Ảnh minh họaa: Internet
Ảnh minh họaa: Internet

Cụ thể như sau:  

1. Hỗ trợ chi trả bổ sung cho các chủ rừng tại các lưu vực có đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng thấp để đạt mức tối thiểu 200.000 đồng/ha/năm (không bao gồm các chủ rừng đã được khoán bảo vệ rừng theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020). Mức hỗ trợ bổ sung cụ thể do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định. Thời gian thực hiện từ năm 2016 cho đến khi có quy định mới của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các lưu vực: Nhà máy thủy điện Rào Quán, Nhà máy thủy điện La La, Nhà máy thủy điện Đắkrông 2 và Nhà máy thủy điện Đắkrông 3: 1.399 triệu đồng.

3. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và cộng đồng dân cư: 2.250 triệu đồng.

4. Xây dựng hệ thống đường ranh cản lửa phòng chống cháy rừng: 600 triệu đồng.

5. Làm đường lâm nghiệp phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng: 1.500 triệu đồng.

6. Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy rừng: 376 triệu đồng.

7. Thời gian thực hiện các nội dung từ mục 2 đến mục 6 từ năm 2016 đến năm 2017.

8. Số kinh phí còn lại (nếu có) sau khi tính toán hỗ trợ đầu tư các nội dung từ mục 1 đến mục 6 nêu trên được chuyển sang dự phòng để chi trả cho các chủ rừng trong trường hợp nguồn thu dịch vụ môi trường rừng bị giảm sút trong các năm sau.

9. Trong quá trình thực hiện các nội dung từ mục 1 đến mục 6, trường hợp phát sinh lãi tiền gửi ngân hàng (nếu có) thì số tiền lãi được sử dụng để hỗ trợ nội dung tại mục 1 nêu trên.