Đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ vừa phê duyệt kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT năm 2016.

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ: Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về TN&MT; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về TN&MT, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trọng tâm là các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước); điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về TN&MT trên địa bàn thông qua phiếu khảo sát và khảo sát thực địa đối với một số tổ chức, cá nhân để tìm hiểu việc thực hiện pháp luật về TN&MT; Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về TN&MT năm 2016; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT trong năm 2016.