Tiếp tục thực hiện một số vấn đề cấp bách bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công an, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã giao tại Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển; tình hình phân bổ ngân sách từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho hoạt động bảo vệ môi trường. Thời hạn trong tháng 10/2015.

Cũng trong tháng 10/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường trong danh mục Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.

Bộ Xây dựng báo cáo tiến độ xây dựng Chương trình quốc gia về đầu tư, xử lý nước thải, trước mắt tập trung vào các đô thị lớn, các lưu vực sông theo lộ trình hợp lý, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2015.

Bộ Công an khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan, các cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung quy định về tội phạm môi trường trong Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), bảo đảm tính răn đe và phù hợp với thực tiễn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất các biện pháp tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; lập danh mục, đề xuất biện pháp quản lý môi trường các làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận trên phạm vi cả nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản. Thời hạn trong tháng 10/2015.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 35, Quyết định số 1287 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; đồng thời lồng ghép, phối hợp với quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường trong Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề, các lưu vực sông; trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản.

Đồng thời tập trung kiểm soát, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, đặc biệt là vấn đề thu gom, xử lý chất thải rắn tại các xã, thôn; xác định rõ mục tiêu cần đạt tới và yêu cầu bắt buộc của tiêu chí bảo vệ môi trường trong công nhận các địa phương đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.