Quản lý an toàn hóa chất nguy hại

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Ảnh minh họa: cand.com.vn
Ảnh minh họa: cand.com.vn

Dự án trên có tổng mức vốn 13.600.000 USD. Trong đó, vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại qua UNDP 2.550.000 USD; vốn đối ứng của các cơ quan phía Việt Nam 8.050.000 USD.

Dự án được thực hiện trong 3 năm (2015 – 2018) với 4 hợp phần. Hợp phần 1- xây dựng và thực hiện khung chính sách quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất, bao gồm các chất POP và chất độc hại khó phân hủy (PTS); Hợp phần 2- Quan trắc và báo cáo các chất POP và PTS; Hợp phần 3- Quản lý các khu vực ô nhiễm các chất POP; Hợp phần 4- Kiểm kê dữ liệu cơ sở quốc gia về thủy ngân và giảm phát thải thủy ngân.

Mục tiêu tổng thể của Dự án là tiếp tục giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm phát thải các chất POP và hóa chất nguy hại. Cụ thể, Dự án sẽ xây dựng, bổ sung khung pháp lý và thể chế tích hợp để triển khai hiệu quả hơn các quy định của Công ước Stockholm về các chất POP; xây dựng và trình diễn thí điểm Hệ thống đăng ký chuyển giao và phát thải chất ô nhiễm (PRTR) và áp dụng cho ít nhất 20% nguồn thải công nghiệp tại một tỉnh được lựa chọn để quản lý an toàn về môi trường và báo cáo các chất POP và thủy ngân; phát triển khung quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất, hướng tới tăng cường năng lực quản lý các khu vực ô nhiễm POP và kế thừa được các kết quả, kinh nghiệm từ các dự án trong chu kỳ GEF4 và chương trình, dự án quốc gia.