Bộ Tài chính bãi bỏ 9 thủ tục về thuế

ThienNhien.Net – Từ ngày 1-7-2015, có 9 thủ tục về thuế quy định tại Thông tư 176/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt- Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga sẽ được bãi bỏ.

Bộ Tài chính đang nỗ lực rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
Bộ Tài chính đang nỗ lực rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

9 thủ tục bao gồm: Khai thuế đặc biệt đối với dầu thô của Vietsovpetro; Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất bán; Khai thuế thu nhập DN tạm tính theo từng lần xuất bán; Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro; Khai thuế thu nhập DN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại của Vietsovpetro; Khai thuế thu nhập DN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại của Vietsovpetro; Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô; Khai quyết toán phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng; Khai quyết toán thuế thu nhập DN của Vietsovpetro.

Đồng thời, Bộ Tài chính bổ sung 4 thủ tục hành chính thuế mới áp dụng cho Vietsovpetro gồm: Khai thuế tạm tính; Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên; Khai thuế thu nhập DN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại; Khai quyết toán thuế tài nguyên/Khai quyết toán phụ thu/Khai quyết toán thuế thu nhập DN.