Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện tổng điều tra, kiểm kê rừng

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”.

Thông tư quy định rõ nội dung chi công tác điều tra rừng. Theo đó, chi cho công tác chuẩn bị gồm tập hợp và xử lý thông tin về các loại bản đồ phục vụ điều tra và kiểm kê rừng; xây dựng báo cáo đánh giá về các dữ liệu đã được xử lý, chuẩn hóa bảo đảm độ chính xác và tính thống nhất của các dữ liệu…

Chi hoạt động điều tra trữ lượng rừng gồm việc xác định trữ lượng bình quân cho các trạng thái rừng; Xác định tổng hợp trữ lượng cho từng trạng thái rừng; Chi xây dựng tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng tại các tỉnh.

Đối với công tác kiểm kê rừng, gồm các nội dung chi như chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm kê; Các hoạt động kiểm kê về diện tích rừng; Các hoạt động kiểm kê về trữ lượng; Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng; Chi cho công tác lập hồ sơ quản lý rừng.

Thông tư nêu rõ, ngân sách Trung ương chi cho các nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện.

Ngân sách địa phương chi cho các nhiệm vụ kiểm kê rừng do địa phương thực hiện. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi: Căn cứ khả năng cân đối hàng năm, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương tối đa 70% dự toán kinh phí thực hiện kiểm kê rừng của địa phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự bảo đảm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/3/2014.