Kenan tuyển Kế toán viên

Viện Châu Á Kenan đang tuyển 01 Kế toán viến làm việc tại Hà Nội và công tác tại các vùng dự án.

Liên hệ Email: recruitment@kenan-asia.org trước ngày 15/04/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.