Kiến nghị thanh tra 6 đơn vị khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Theo báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi UBND thành phố Hà Nội, trong số 14 đơn vị có giấy phép khai thác, 3 đơn vị chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai để được giao mặt bằng triển khai; 2 đơn vị đã chuyển quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa hoàn thiện thủ tục để cấp có thẩm quyền cho phép; 6 đơn vị đủ điều kiện pháp lý nhưng đang ngừng hoạt động.

Ngoài ra, còn 1 đơn vị đã khai thác hết trữ lượng, 2 đơn vị đã có chỉ đạo của UBND thành phố nhưng tại thời điểm kiểm tra chưa thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã kiến nghị UBND thành phố giao cho sở cùng các ngành liên quan tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật khai thác khoáng sản, môi trường, đất đai và thuế của 6 đơn vị, để báo cáo UBND thành phố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, yêu cầu 2 đơn vị hoàn thiện các thủ tục về chuyển quyền khai thác khoáng sản trong thời hạn đến hết tháng 3-2015 (trường hợp Công ty liên doanh Sungei Way Hà Tây và Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường). Chỉ sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đơn vị nhận chuyển quyền mới được đưa mỏ vào hoạt động.