Quảng Nam: Giao khoán nhóm hộ bảo vệ rừng…

ThienNhien.Net – Ngày 11/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Phương án hỗ trợ kinh phí giao khoán rừng đến nhóm hộ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014….

Theo đó diện tích giao khoán rừng 80.061ha/245 nhóm hộ/3.862 hộ. Đơn vị thực hiện giao khoán rừng gồm có các ban quản lý rừng phòng hộ: Đăk Mi, Sông Tranh, Bắc Sông Bung, Nam Sông Bung; Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Vườn Quốc gia Bạch Mã và các Hạt kiểm lâm: Bắc Trà My, Đại Lộc. Tổng số tiền chi trả hỗ trợ giao khoán rừng hơn 1,2 tỷ đồng, chi từ nguồn kinh phí hoạt động (10%) của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam triển khai việc hỗ trợ kinh phí giao khoán rừng theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng quy định hiện hành….