Quảng Ngãi: Chính sách chi trả DVMTR – Triển khai nhanh, thu tiền chậm

ThienNhien.Net – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Quảng Ngãi (gọi tắt là Quỹ) đã được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10.2013, bước đầu thu được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này vẫn còn nhiều hạn chế.

Đưa chính sách mới vào cuộc sống

Thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và chủ trương xã hội hóa nghề rừng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24.9.2010 về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2011. Đây là một chính sách mới,  nhằm huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự đóng góp từ các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng, tạo nguồn tài chính quan trọng để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Thủy điện Đắkđrinh, công trình hưởng lợi nhờ nguồn nước của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (Ảnh: Nguyễn Khâm/Báo Quảng Ngãi)
Thủy điện Đắkđrinh, công trình hưởng lợi nhờ nguồn nước của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (Ảnh: Nguyễn Khâm/Báo Quảng Ngãi)

Triển khai chính sách này, Ban lãnh đạo Quỹ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, UBND các huyện, các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12.3.2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trước mắt tỉnh ta xác định chỉ có hai đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Đó là các cơ sản xuất thủy điện và các cơ sở sản xuất, cung ứng nước sạch. Đến nay, Quỹ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng cho từng đơn vị có sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng. Dự kiến, đầu năm 2015, Quỹ sẽ tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng.

Thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt thấp

Tính đến ngày 31.8.2014, Quỹ này đã thu tiền dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy sản xuất thủy điện đăng ký kế hoạch năm 2013 gần 2,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2014, các nhà máy sản xuất thủy điện phải đóng Quỹ trên 4 tỷ đồng, dù vậy đến nay Quỹ chỉ thu được trên 465 triệu đồng. Số tiền còn lại phải thu gần 3,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, một số tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng nhưng chưa thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ là Thủy điện Hà Nang, Thủy điện Cà Đú. Ngoài ra, còn có một số tổ chức sản xuất và cung ứng nước sạch cũng chưa ký hợp đồng trả tiền dịch vụ môi trường rừng vì đang chờ điều chỉnh giá nước.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 18.12.2013 thì các đơn vị còn nợ tiền dịch vụ môi trường rừng của các năm từ 2011-2012 phải khẩn trương ký hợp đồng ủy thác bổ sung và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ở các địa phương. Tuy nhiên, đến nay các nhà máy thủy điện vẫn chưa chịu ký hợp đồng bổ sung để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2012 cho Quỹ nên cần phải có chế tài để xử lý các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm nộp hoặc cố tình chiếm dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Có như vậy, mới thực hiện nghiêm chính sách này, qua đó, tạo điều kiện cho các chủ rừng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.