Phê duyệt danh mục Dự án “Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam”

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Quy hoạch phát triển điện gió Việt Nam” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Đức.

Mục tiêu chính của Dự án là hỗ trợ phát triển công nghệ điện gió và khai thác tiềm năng năng lượng gió; xây dựng cơ sở dữ liệu, quy hoạch nguồn năng lượng gió cấp địa phương và quốc gia; nâng cao năng lực các cấp, các ngành trong xây dựng, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển điện gió.

Ảnh minh họa: cantho.gov.vn
Ảnh minh họa: cantho.gov.vn

Các hoạt động và kết quả chính của Dự án gồm 3 cấu phần: 1- Chương trình đo gió và đánh giá tiềm năng gió trên cơ sở dữ liệu đo gió; 2- Hỗ trợ xây dựng một số báo cáo tiền khả thi và khả thi phát triển dự án điện gió; 3- Hỗ trợ xây dựng và hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển điện gió quốc gia và quy hoạch phát triển điện gió các cấp.

Dự án được thực hiện trong 4 năm (2014 – 2018) với tổng mức đầu tư 3,7 triệu Euro, trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức 3,6 triệu Euro (thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức – KfW), vốn đối ứng của phía Việt Nam 100.000 Euro (do Bộ Công Thương tự thu xếp trong ngân sách hàng năm).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thực hiện việc bố trí vốn đối ứng đúng cam kết để bảo đảm Dự án triển khai đúng tiến độ; tiến hành thẩm định và phê duyệt Văn kiện Dự án theo quy định.