Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai là cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đất đai trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Tổng cục là trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về đất đai; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, dự án, đề án về đất đai; Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, đơn giá, định mức kinh tế – kỹ thuật trong quản lý, sử dụng đất.

Ảnh: Báo Tin Tức
Ảnh: Báo Tin Tức

Tổng cục Quản lý đất đai còn có nhiệm vụ tổ chức việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính; việc lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính; hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về đăng ký đất đai.

Bên cạnh đó, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin đất đai thống nhất trên phạm vi cả nước; triển khai và vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia; cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Quản lý đất đai cũng có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra trên thực địa việc quản lý, sử dụng đất của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các cụm công nghiệp, các sân golf và các nông, lâm trường và các dự án, công trình khác có sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Chính phủ.

Ngoài ra, thanh tra chuyên ngành về đất đai trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật; tham gia hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ cấu tổ chức

Tổng cục Quản lý đất đai có 15 đơn vị, trong đó có 9 tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: 1- Vụ Chính sách và Pháp chế; 2- Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ; 3- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 4- Vụ Tổ chức cán bộ; 5- Văn phòng Tổng cục; 6- Cục Đăng ký đất đai; 7- Cục Quy hoạch đất đai; 8- Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất; 9- Cục Kiểm soát quản lý và Sử dụng đất đai.

Bên cạnh đó có 6 đơn vị tổ chức sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước gồm: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai; Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất; Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai; Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính; Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính.

Về cơ cấu lãnh đạo, Tổng cục Quản lý đất đai có Tổng cục trưởng và không quá 3 Phó Tổng cục trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2014.