Không buôn bán bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã

ThienNhien.Net – Ngày 26/12/ 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 98-HD/BTGTW về Công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.

Mục đích của Hướng dẫn nhằm góp phần đưa chủ trương, quan điểm mới của Đảng đối với việc bảo vệ động vật, thực vật hoang dã vào cuộc sống. Hướng dẫn được ban hành rộng rãi tới Văn phòng trung ương Đảng, các ban Đảng trung ương, các Đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và các tỉnh…nhằm hướng dẫn các cấp ủy đảng chỉ đạo và tăng cường tuyên truyền tới các Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện không buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã.

Hướng dẫn không chỉ mang tính chất chỉ đạo mà còn đề xuất các nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm giúp các cấp ủy đảng tổ chức hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong ngắn hạn (dịp Tết 2014) và trong dài hạn. Các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp và Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả và báo cáo hoạt động tuyên truyền với các cấp ủy và cơ quan cấp trên.