Thí điểm chuyển đổi mô hình Công ty phát triển hạ tầng KCN

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu (Công ty-ĐVSNCT) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Công ty TNHH MTV).

Theo đó, Công ty-ĐVSNCT được xem xét chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV khi đáp ứng đủ 4 điều kiện.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Thứ nhất, tự đảm bảo cân đối thu chi, ngân sách Nhà nước không phải cấp bù trong 3 năm liên tiếp, tính đến thời điểm đề nghị xem xét quyết định lập Hồ sơ chuyển đổi.

Thứ hai, là chủ đầu tư ít nhất 1 khu công nghiệp (KCN) đã hoàn thành việc xây dựng các hạng mục, công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cơ bản bên trong KCN (đền bù, san lấp mặt bằng; hệ thống cấp điện; hệ thống thông tin liên lạc; hệ thống cấp, thoát nước; các trục đường chính; nhà máy xử lý nước thải) và đường vào KCN.

Thứ ba, có doanh thu từ ít nhất một trong những hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kinh doanh hạ tầng KCN: Sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây dựng công trình, làm dịch vụ tiếp nhận, vận chuyển, cho thuê kho bãi, tư vấn đầu tư hoặc các dịch vụ khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN.

Thứ tư, có tài sản chuyển giao để hình thành vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn điều lệ quy định đối với Công ty TNHH MTV khi thành lập, đồng thời không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Chính sách khuyến khích chuyển đổi

Công ty TNHH MTV được chuyển đổi từ Công ty-ĐVSNCT được miễn lệ phí trước bạ đối với việc chuyển tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty-ĐVSNCT thành sở hữu của Công ty TNHH MTV; miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi chuyển từ Công ty-ĐVSNCT thành Công ty TNHH MTV.

Bên cạnh đó, được chọn lựa trong số các tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty-ĐVSNCT những thứ cần thiết cho hoạt động của Công ty TNHH MTV để đưa vào tài sản của doanh nghiệp và tính vào giá trị vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục được nhận giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, tiếp tục hưởng các chính sách ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác mà Công ty-ĐVSNCT đang được hưởng đối với thời gian còn lại theo quy định của Nhà nước (nếu có).

Người lao động trong Công ty TNHH MTV được chuyển đổi từ Công ty-ĐVSNCT được chuyển xếp lương theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Được bảo lưu hệ số lương đang hưởng cho đến khi người lao động được nâng lên hệ số lương mới đối với các trường hợp khi chuyển xếp lương mà hệ số lương bị giảm; hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư tại thời điểm chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV được chuyển đổi từ Công ty-ĐVSNCT 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty TNHH MTV được chuyển đổi từ Công ty-ĐVSNCT thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ quy mô, phạm vi hoạt động của Công ty TNHH MTV được chuyển đổi từ Công ty-ĐVSNCT, UBND cấp tỉnh quyết định cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và các Kiểm soát viên hoặc theo mô hình Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các Kiểm soát viên; quyết định việc Chủ tịch công ty kiêm hoặc không kiêm Tổng giám đốc.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2014 áp dụng đến hết ngày 31/12/2016.