Minh bạch dữ liệu về phòng chống thiên tai

ThienNhien.Net – Cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai sẽ được đăng tải trên địa chỉ truy cập http://www.ccfsc.gov.vn/ns/me.

Mục đích chung của Khung theo dõi hướng đến huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi tập huấn triển khai Khung theo dõi đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 do Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi tổ chức.

Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 được thiết kế dưới dạng bảng với tổng cộng 138 chỉ số được chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm tương ứng với hoạt động trong kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Thông báo số 1820 ngày 29/9/2009.

Cơ sở dữ liệu giám sát đánh giá Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai sẽ góp phần đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ, toàn diện trong việc theo dõi phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của các Bộ, ngành, của địa phương, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa của đất nước.