Quy định sử dụng doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 96/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trong thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Ảnh minh họa: thegioibaohiem.net
Ảnh minh họa: thegioibaohiem.net

Theo Thông tư 96, đối với chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao cho các cấp chính quyền địa phương để triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 35% doanh thu phí bảo hiểm cây lúa và bảo hiểm vật nuôi; đối với bảo hiểm thủy sản, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 25% doanh thu phí bảo hiểm thủy sản (bao gồm cả phí bảo hiểm được Nhà nước hỗ trợ và phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm phải nộp).

Đối với chi bán hàng, chi quản lý đối với hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm được chi, hạch toán phân bổ vào chi phí quản lý của hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và được quyết toán đảm bảo không vượt quá tỷ lệ 15% doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp.

Thông tư 96 có hiệu lực thi hành từ 23/7/2013.