Bình Định: Tăng cường quản lý an toàn công trình thủy điện

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác quản lý an toàn công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng vào những công việc: Thực hiện kiểm định an toàn đập theo đúng quy định.

Đối với những đập đã đến hoặc quá kỳ kiểm định nhưng chưa được kiểm định thì chủ đập phải thực hiện ngay việc kiểm định; thực hiện cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập ngay sau khi đưa đập vào khai thác, sử dụng. Đối với đập đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa được cắm mốc thì chủ đập phải thực hiện xong việc cắm mốc giới trước ngày 31/12/2013; tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão theo phương án được duyệt…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và địa phương nơi có dự án thủy điện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đập trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, quản lý chất lượng xây dựng công trình; hướng dẫn, đôn đốc các chủ đập lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập.