Xây dựng bộ chỉ số Môi trường – Xã hội thực hiện REDD+ cấp tỉnh

ThienNhien.Net – Nhằm đánh giá các điều kiện, hiện trạng về xã hội và môi trường cho việc thực thi REDD tại địa phương, ngày 14/06/2013 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn Xây dựng bộ chỉ số môi trường – xã hội cho thực hiện REDD+ cấp tỉnh (REDD+ Social and Environmental Index – RESI).

RESI bao gồm các chỉ số môi trường và xã hội cấp tỉnh, giúp đánh giá mức độ phù hợp của địa phương – bao hàm các lợi thế và hạn chế – có thể dẫn đến thành công hoặc rủi ro cho thực hiện REDD+.

Với RESI, khả năng và cơ hội thực hiện REDD+ thành công ở mỗi địa phương sẽ được đánh giá, giúp các bên liên quan có thêm cơ sở tham khảo trong quá trình ra quyết định, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá mức độ thành công và tác động của thực thi REDD+. Công cụ này cũng cho phép so sánh ưu thế giữa các tỉnh trong lựa chọn địa bàn thực hiện REDD+.

140613_HoithaoRESIHội thảo được tổ chức với mục tiêu tham vấn các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu và tổ chức xã hội về khung nội dung, các tiêu chí và chỉ số phù hợp, cần thiết của bộ chỉ số RESI cấp tỉnh; đồng thời thảo luận về các nguồn thông tin cần thu thập cho xây dựng bộ chỉ số RESI và thiết lập cơ sở dữ liệu.

Hội thảo do Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ chức Tropenbos và Đại học Rutgers (Hoa Kỳ) tổ chức trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu và tăng cường năng lực về REDD+, sinh kế và tính dễ tổn thương ở Việt Nam: Xây dựng các công cụ cho phân tích xã hội và quy hoạch phát triển (dự án PEER) thực hiện trong ba năm từ 2012-2015.