Quảng Ngãi tăng cường năng lực quản lý tổng hợp vùng ven bờ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Dự án tổng thể Quản lý tổng hợp đới bờ (vùng ven bờ) của tỉnh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Dự án được triển khai trên phạm vi đất liền tại các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và phạm vi trên biển từ bờ ra 6 hải lý, gồm các nội dung chủ yếu như thiết lập cơ chế điều phối, hợp tác đa ngành; tăng cường hoạt động truyền thông về tài nguyên, môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng; xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ; phân tích hiện trạng, xây dựng hồ sơ tài nguyên môi trường đới bờ và đánh giá rủi ro môi trường đới bờ tỉnh Quảng Ngãi.

Bờ biển Quảng Ngãi (Ảnh: baoquangngai.com.vn)
Bờ biển Quảng Ngãi (Ảnh: baoquangngai.com.vn)

Bên cạnh đó, Dự án cũng xây dựng chiến lược và kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ của tỉnh; xây dựng chương trình quan trắc tài nguyên môi trường, đa dạng sinh học tổng hợp; đề xuất giải pháp tăng cường thể chế thực hiện quản lý đới bờ…

Dự án có tổng mức đầu tư trên 8,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Mục tiêu Dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về quản lý tổng hợp đới bờ để khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển, ven biển, phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội vùng biển và ven biển của tỉnh.