Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng 2013

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn năm 2013.

Theo đó, tổng kinh phí được sử dụng năm 2013 là hơn 190 tỷ đồng; kinh phí dự kiến thu năm 2013 là hơn 124 tỷ đồng.

Tổng dự toán chi hơn 140 tỷ đồng, trong đó kinh phí chi trả cho công tác giao khoán bảo vệ rừng chiếm hơn 107 tỷ đồng; kinh phí quản lý của các đơn vị chủ rừng trên 10 tỷ đồng; kinh phí hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hơn 17 tỷ đồng.

Các đơn vị, hộ gia đình nhận giao khoán bảo vệ rừng thuộc lưu vực sông Sêrêpok và Đồng Nai được chia trả 300.000 đồng/ha/năm; lưu vực các hồ thủy điện Đa Nhim, Đại Ninh và Hàm Thuận chi trả theo các mức 350.000, 400.000 và 450.000 đồng/ha/năm.