SNV tuyển Cố vấn

Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Cố vấn: sinh kế về rừng và nông nghiệp, nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu, quản lý cảnh quan rừng làm việc tại Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ: 04/03/2013

Thông tin chi tiết cho các vị trí:

Cố vấn sinh kế về rừng và nông nghiệp

Cố vấn nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu

Cố vấn quản lý cảnh quan rừng