Tăng tiền khoán cho các hộ giữ rừng phòng hộ Cần Giờ

ThienNhien.Net – UBND TP vừa có quyết định về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nâng mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ từ mức bình quân từ 725.000 đồng/hecta/năm lên mức bình quân 1.156.000 đồng/hecta/năm.

Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 200.000đồng/hecta/năm. Ngân sách thành phố dự toán chi thường xuyên là 956.000 đồng/hecta/năm. Sự điều chỉnh này dẫn đến mức tiền công khoán thay đổi hơn 30% so với mức tiền công khoán hiện hành.

Về mức lương tối thiểu, thành phố cũng điều chỉnh từ 650.000 đồng lên 1.050.000 đồng và hệ số lương ngạch kiểm lâm viên sơ cấp, bao gồm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động giữ rừng.

Ngoài ra, chi phí nhiên liệu cũng tăng từ 15.900 đồng/lít lên 21.200 đồng/lít.

Mức sử dụng nước ngọt tăng từ 2,66 m3/người/tháng lên 4 m3/người/tháng.