1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Hà Nội ngày 22/1, Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, trong năm 2012, toàn ngành tiến hành gần 1.800 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với hơn 8.600 tổ chức, cá nhân trên toàn bộ các lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó, có hơn 400 cuộc thanh, kiểm tra về đất đai; gần 500 cuộc thanh, kiểm tra về môi trường; gần 400 cuộc thanh, kiểm tra về khoáng sản; xử phạt gần 35 tỷ đồng.

Bộ tiến hành 140 cuộc với gần 1.000 tổ chức, cá nhân, tập trung thanh tra diện rộng việc sử dụng đất của các nông trường, lâm trường; thanh tra, kiểm tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực, từng lĩnh vực; xử phạt trên 10 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra được những yếu kém, hạn chế và các sai phạm; xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

Kiểm tra, khảo sát tại làng nghề ở Bắc Giang
Kiểm tra công tác môi trường tại làng nghề ở Bắc Giang

Đối với vấn đề giải quyết đơn thư khiếu tố, khiếu nại, vụ việc tồn đọng, kéo dài, trong năm 2012, toàn ngành đã tổ chức tiếp hơn 6.000 lượt với gần 11.000 người; Bộ đã tổ chức tiếp gần 300 lượt với tổng số hơn 4.300 người; tiếp nhận, xử lý 4.600 lượt đơn, trong đó chủ yếu là đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 97%).

Bộ đã tập trung giải quyết các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao, đã hoàn thành thẩm tra, xác minh 25/25 vụ việc; báo cáo Thủ tướng giải quyết 6 vụ việc.

Bộ đã phối hợp với địa phương để thống nhất giải quyết 10/10 vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Rà soát, thống nhất biện pháp giải quyết 43/46 vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP; thống nhất biện pháp giải quyết đối với 15/18 vụ việc do Bộ tự rà soát hoặc do Thanh tra Chính phủ, địa phương đề nghị bổ sung.

Bộ đã giải quyết về cơ bản các vụ việc thuộc thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ giao; các địa phương đã giải quyết được 91% số vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm. Tuy nhiên, cần tiếp tục tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với các đơn vị trực thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tại địa phương, nhất là đối với cấp huyện; quan tâm giải quyết các trường hợp khiếu kiện kéo dài, bức xúc, nhiều lần khiếu nại vượt cấp.