Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long

ThienNhien.Net – Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Vĩnh Long vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 110.881 ha, chiếm 74,08% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Theo quy hoạch, đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Vĩnh Long là 149.681 ha, trong đó 64.500 ha là đất trồng lúa, chiếm 58,17% diện tích đất nông nghiệp; diện tích đất trồng cây lâu năm là 42.083 ha chiếm 37,95%, đất nuôi trồng thủy sản là 2.300 ha, chiếm 2,07%.

Đối với đất phi nông nghiệp, theo quy hoạch đến năm 2020 có 38.798 ha, chiếm 25,92% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong đất phi nông nghiệp là đất phát triển hạ tầng với 27,56%, tương đương 10.692 ha; đất khu công nghiệp 2.379 ha chiếm 6,13%.

Giai đoạn từ năm 2011 – 2020, Vĩnh Long chuyển mục đích sử dụng 6.990 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long căn cứ vào Nghị quyết, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại địa phương.

Có cơ chế chính sách khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp do bị chuyển mục đích sử dụng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhất là khu vực chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Định kỳ hằng năm, UBND tỉnh Vĩnh Long có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với Bộ Tài nguyên và Môi trường.