Tổng mức đầu tư dự án điện gió không vượt quá 2.500 USD/kW

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 32 /2012/TT-BCT Quy định về việc thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Theo Thông tư này, trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng cục Năng lượng chủ trì lập và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt ban hành Danh mục các dự án điện gió sẽ được phép phát triển trong năm tiếp theo và dự kiến trong năm (05) năm tiếp theo. Dự án điện gió trong Danh mục các dự án điện gió đưa vào vận hành hàng năm và trong chu kỳ quy hoạch phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt trong từng giai đoạn.

Danh mục các dự án điện gió được lập và phân loại căn cứ trên tiềm năng phát triển điện gió của địa phương và cả nước, số lượng các dự án đăng ký phải theo nguyên tắc ưu tiên huy động các dự án có hiệu quả kinh tế, tài chính cao, có phương án đấu nối và giải toả công suất vào hệ thống tốt, có mặt bằng sạch, dự án đăng ký trước sẽ được xem xét cho phát triển trước. Trên cơ sở Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh được duyệt, Danh mục các dự án điện gió phải được cập nhật vào danh mục các dự án nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh và phải quy định phương án đấu nối cụ thể các dự án điện gió vào hệ thống điện quốc gia.

(Ảnh minh họa: nangluongvietnam.vn)

Bộ Công Thương yêu cầu Chủ đầu tư chỉ được lập các dự án đầu tư điện gió thuộc Danh mục các dự án điện gió được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các dự án điện gió không được thấp hơn hai mươi phần trăm (20 %) tổng mức đầu tư. UBND cấp tỉnh cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư sau khi có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương về sự phù hợp của dự án điện gió đối với quy hoạch phát triển điện gió các cấp và Danh mục các dự án điện gió được duyệt.

Bộ Công Thương sẽ chấm dứt thực hiện dự án điện gió đối với một trong các trường hợp như: Trong vòng mười hai tháng kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, nếu chủ đầu tư không khởi công xây dựng hạng mục chính của công trình, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và báo cáo Bộ Công Thương. Trường hợp có lý do chính đáng, dự án có thể được chấp thuận kéo dài tiến độ nhưng không quá mười hai tháng so với tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Bên cạnh đó, tối đa hai mươi bốn tháng kể từ ngày cam kết vận hành trong Giấy chứng nhận đầu tư, nếu dự án chưa đi vào vận hành phát điện thương mại thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét quyết định chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư mà không chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho chủ đầu tư và báo cáo Bộ Công Thương về quyết định chấm dứt dự án đầu tư.

Trong giai đoạn vận hành, trước ngày 31 tháng 5 hàng năm, Chủ đầu tư phải báo cáo về sản lượng điện năng sản xuất từ nhà máy điện gió trong năm trước và ước tính sản lượng điện trong năm tiếp theo gửi Tổng cục Năng lượng để tổng hợp đăng ký kinh phí hỗ trợ giá điện gió cho năm tiếp theo từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Đồng thời trước ngày 30 tháng 10 hàng năm, căn cứ vào chi phí và giá điện chung của hệ thống, Tổng cục Năng lượng đề xuất phương án hiệu chỉnh mức giá mua điện ưu đãi từ các dự án điện gió tại điểm giao nhận điện và mức hỗ trợ giá điện báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Sau khi dự án điện gió được hoàn thành đưa vào vận hành thương mại, chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý vận hành các công trình điện và bảo vệ môi trường.

Việc tính toán giá điện và đơn giá hỗ trợ cho dự án điện gió được xem xét trên nguyên tắc: Trường hợp công suất đặt của dự án lớn hơn công suất yêu cầu thực tế của lưới điện khu vực, thì sản lượng điện phát thực tế của năm trước và sản lượng dự kiến phát trong các năm tiếp theo được sử dụng làm cơ sở để xác định đơn giá hỗ trợ. Đối với các dự án khác, sản lượng điện phát lấy theo sản lượng phát thực tế hoặc sản lượng phát dự kiến trong dự án đầu tư đã được duyệt, lấy số lớn hơn. Tổng mức đầu tư dự án tính theo tổng mức đầu tư trong dự án đầu tư được duyệt nhưng không lớn hơn năm mươi mốt triệu đồng/kW (tương đương hai nghìn năm trăm USD/kW). Chi phí khấu hao tính theo quy định pháp luật hiện hành.