Quảng Ngãi giao, cho thuê hơn 1.100 ha rừng sản xuất

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Phương án giao rừng huyện Trà Bổng đến năm 2013 với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Phương án đặt mục tiêu hoàn thành việc giao, cho thuê khoảng 1.106,5 ha rừng sản suất nằm trên địa bàn 5 xã gồm: Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Sơn, Trà Thủy.

UBND tỉnh yêu cầu công tác giao, cho thuê rừng phải dựa trên việc đánh giá trữ lượng rừng, phải phù hợp với kết quả rà soát 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cần tiến hành đồng bộ giữa giao rừng với giao đất nông nghiệp, đảm bảo sự bình đẳng với mọi thành phần kinh tế tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nhiệm vụ chính của dự án là rà soát, thống kê, phân loại và xác định diện tích rừng đã giao; xác định cụ thể đối tượng ưu tiên nhận rừng, thuê rừng; hoàn thiện các cơ chế, chính sách quy định cụ thể.