Hướng tới thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên bền vững

ThienNhien.Net – Thăm dò, khai thác và sử dụng một cách bền vững tài nguyên khoáng sản của đất nước là tinh thần xuyên suốt Dự thảo (lần 4) Luật Khoáng sản (Sửa đổi) do Bộ Tài Nguyên và Môi trường soạn thảo.

Khắc phục những tồn tại do sự chồng chéo vai trò quản lý Nhà nước về khoáng sản giữa các bộ, ngành trong thời gian qua, Dự thảo xây dựng nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì nhưng có nhiều cơ quan phối hợp, để phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về khoáng sản.

Dự thảo này cũng nêu lên 2 hình thức đấu giá trong hoạt động khoáng sản là đấu giá thăm dò – khai thác khoáng sản và đấu giá khai thác khoáng sản, chú trọng tính công khai minh bạch trong lĩnh vực khai khoáng…

Dự thảo Luật Khoáng sản (Sửa đổi) gồm 12 Chương 85 điều, trong đó có 46 điều được bổ sung mới toàn bộ về nội dung và 37 điều được sửa đổi, bổ sung một phần.

Hiện nay, tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản không theo quy hoạch, không bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường diễn ra khá phổ biến. Không ít trường hợp vi phạm pháp luật như cấp phép trái quy định, cho phép khai thác ở cả khu vực cấm khai thác, cấp phép không theo quy hoạch… khiến nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta ngày càng cạn kiệt.