Hà Nội khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015

Xả rác bừa bãi tại Chùa Hương (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 8919/UBND-TNMT yêu cầu các Sở, ngành liên quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ động liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xác định cụ thể danh mục các nhiệm vụ, dự án của Chương trình xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu, các dự án thu gom xử lý nước thải từ các đô thị ra lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu, đề xuất kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc trách nhiệm chỉ đạo của UBND TP Hà Nội triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.

Theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 2/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015, mục tiêu khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 47 làng nghề của cả nước đang bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng; cải thiện và phục hồi môi trường 100 khu vực bị ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu gây ra; 100% các dự án thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II trở lên, xả trực tiếp ra 3 lưu vực sông (sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu) và hệ thống sông Đồng Nai…