Lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia được thành lập trên cơ sở Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản để thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Mỏ quặng đang khai thác (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế khai thác, phát triển mỏ.

Hội đồng này cũng có nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia…

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên Hội đồng gồm: Thứ trưởng các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Tổng cục trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản; Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.