Kế hoạch tổng kết việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Đối tượng tổng kết gồm: Công ty TNHH một thành viên Nông lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, phòng hộ, đặc dụng, công ty cổ phần trước khi triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW là nông, lâm trường quốc doanh; bao gồm cả các doanh nghiệp và tổ chức trực thuộc có sử dụng đất sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc một số Bộ, ngành khác (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

Nội dung tổng kết tập trung vào tình hình quán triệt cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết sồ 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, làm rõ những cách làm tốt trong việc triển khai Nghị quyết; tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, kiểm điểm rõ những kết quả; hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

Cụ thể là tổng kết về kết quả sắp xếp, về mô hình, tổ chức sản xuất; đổi mới quản lý sử dụng đất; đổi mới tài chính, tín dụng; đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; sắp xếp lại lao động; thực hiện khoán sử dụng đất trong nông, lâm trường quốc doanh; kết quả thí điểm cổ phần hóa; kết quả sản xuất kinh doanh và đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện các chính sách đã ban hành, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện ở địa phương, cơ sở.

Từ đó, đề xuất, kiến nghị về quan điểm, định hướng, mô hình các giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Thời gian tổng kết là từ khi ban hành Nghị quyết ngày 16/6/2003 đến hết ngày 30/6/2012.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết, tổ chức hội nghị tổng kết và gửi Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (Cơ quan thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 15/12/2012.

Các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ đi kiểm tra, đôn đốc, khảo sát, tham gia các hội nghị tổng kết ở địa phương theo phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện báo cáo trước ngày 20/2/2013; báo cáo Ban Cán sự Đảng chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị đầu tháng 3 năm 2013.