Quảng Ngãi phục hồi và quản lý rừng phòng hộ từ vốn ODA

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ với tổng số vốn 289.600 triệu đồng từ nguồn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Dự án được thực hiện tại địa bàn 9 xã thuộc các Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và Tây Trà trong thời gian 9 năm từ 2012 – 2021

Mục tiêu của dự án là nhằm phục hồi, phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học rừng đầu nguồn và hỗ trợ cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo.