Phê duyệt 2 dự án do UN Women tài trợ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục 2 dự án do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn 2012-2016.

2 dự án trên gồm: Dự án “Nâng cao năng lực triển khai, đánh giá và kiểm tra việc thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới”. Tổng kinh phí viện trợ là 2.383.034 USD. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm cơ quan chủ quản với tổng kinh phí viện trợ là 1.303.260 USD.

Vốn đối ứng cho 2 dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan chủ quản dự án phối hợp với Văn phòng UN Women tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm; triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.