1 tỷ đồng phát triển rừng phòng hộ ven biển

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ xây dựng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp để quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn phòng hộ ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu với tổng vốn 1 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2012.

Đề cương do Trung tâm nghiên cứu sinh thái Môi trường rừng thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện trong thời gian từ tháng 8 – 12/2012.

Nội dung Đề cương bao gồm 2 hạng mục, trong đó hạng mục thứ nhất, Bộ yêu cầu đánh giá chất lượng, các giải pháp, mô hình quản lý và phát triển rừng ngập mặn phòng hộ ven biển. Hạng mục thứ hai, Bộ dự kiến xây dựng mô hình tổng hợp quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn phòng hộ ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Với hai hạng mục cụ thể nêu trên, Trung tâm nghiên cứu sinh thái Môi trường rừng được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thu thập số liệu, đánh giá chất lượng rừng ngập mặn cũng như các chính sách phát triển rừng ngập mặn phòng hộ ven biển; thiết kế xây dựng mô hình rừng ngập mặn phòng hộ ven biển; chuẩn bị nguồn giống cây trồng bổ sung các mô hình rừng.