Bình Sơn: Giao và cho thuê trên 1.757 ha rừng sản xuất

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án giao rừng, cho thuê rừng của huyện Bình Sơn.

Theo đó, huyện Bình Sơn sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ để tiến hành giao hoặc cho thuê khoảng 1.757 ha rừng sản xuất tại 9 xã trên địa bàn của huyện cho các tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng vào mục đích lâm nghiệp. Với mục tiêu đến năm 2013, huyện sẽ hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng đến chủ rừng để tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Bên cạnh đó, huyện cũng hoàn tất các thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích rừng trồng trên địa bàn huyện không do ngân sách đầu tư.

Về hạn mức giao rừng, cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân là từ 1-5ha/hộ. Đối với cộng đồng dân cư thôn sẽ do UBND huyện quyết định. Thời gian giao rừng, cho thuê rừng được quy định không quá 50 năm.