5500 tỷ phát triển rừng đặc dụng đến năm 2020

ThienNhien.Net – Theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg về “Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/6/2012, tổng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước cho chính sách này khoảng 5.500 tỷ, trong đó vốn đầu tư là 50%.

Rừng đặc dụng
BQL rừng đặc dụng được phép cho thuê môi trường rừng để phục vụ phát triển du lịch sinh thái (Ảnh: ThienNhien.Net)

Một số điểm đáng chú ý trong mục tiêu của Chính sách đầu tư  phát triển rừng đặc dụng là việc tăng tính chủ động của các Ban quản lý, gắn trách nhiệm của người sử dụng lợi ích với việc đầu tư phát triển và bảo vệ rừng, giảm biên chế Nhà nước, huy động các thành phần kinh tế đầu tư bảo vệ phát triển rừng và khuyến khích vai trò của cộng đồng.

Theo tinh thần đó, Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm để đồng quản lý rừng đặc dụng; mức hỗ trợ mỗi thôn bản là 40 triệu đồng/thôn, bản/năm. Khoản kinh phí này do Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý, đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất (khuyến nông, khuyến lâm, giống cây, giống con, thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ) và hỗ trợ vật liệu xây dựng cho thôn bản (đối với các công trình công cộng của cộng đồng như nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa …).

Ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên, Nhà nước sẽ cấp kinh phí quản lý bảo vệ rừng ổn định để Ban quản lý rừng đặc dụng chủ động tổ chức thuê, khoán, hợp đồng cộng đồng dân cư tại chỗ, mua sắm trang thiết bị để quản lý bảo vệ rừng với mức trung bình 100.000 đồng/ha/năm.

Quyết định sẽ thực hiện thí điểm đổi mới bộ phận kinh doanh du lịch sinh thái hạch toán phụ thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng để thành lập công ty cổ phần. Đối tượng thực hiện là các đơn vị có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm. Ban quản lý rừng đặc dụng sẽ giữ cổ phần chi phối trong các công ty này.

Lợi nhuận thu được từ các hoạt động đầu tư, kinh doanh đối với rừng đặc dụng sẽ được phân bổ 25% để thay thế vốn ngân sách cho phần kinh phí sự nghiệp, quản lý rừng. 75% nguồn thu còn lại Ban quản lý rừng đặc dụng sử dụng để tăng lương cho cán bộ, nhân viên, hỗ trợ hoạt động phát triển cộng đồng tại vùng đệm, đầu tư, hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái và trích lập các quỹ theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/07/2012.