Hướng dẫn quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Trong đó, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập và quản lý (Quỹ Trung ương) được Ngân sách Trung ương hỗ trợ ban đầu khi thành lập là 100 tỷ đồng và cấp trong 2 năm. Quỹ Trung ương được dùng để chi thực hiện nhiệm vụ uỷ thác như trả tiền uỷ thác dịch vụ môi trường rừng.

Ngoài ra, Quỹ này còn dành một khoản kinh phí hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án như hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững; đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng đến cấp tỉnh…

Đặc biệt, trên cơ sở đề nghị của Quỹ cấp tỉnh và nguồn tài chính của Quỹ Trung ương, Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương xem xét trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cho Quỹ cấp tỉnh thực hiện chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ của địa phương.

Hàng năm Quỹ Trung ương lập kế hoạch tài chính thu, chi và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để có căn cứ thực hiện.