Xây dựng Đề cương báo cáo Quốc hội về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Trong cuộc họp chiều 12/04/2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng, hoàn thiện các nội dung Đề cương báo cáo Quốc hội về biến đổi khí hậu.

Đề cương báo cáo bao gồm các phần trình bày về tình trạng biến đổi khí hậu trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu đối với con người, hành động của thế giới, cũng như kết quả cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các cơ hội, thách thức đối với Việt Nam.

Đề cương cũng xây dựng những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu trên bình diện hợp tác quốc tế cùng những chính sách, chủ trương và chương trình, hành động cụ thể.

Trên cơ sở đó, báo cáo phác thảo những phương hướng, giải pháp và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc cho ý kiến triển khai các nội dung ưu tiên, cấp bách đã xác định trong Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu, xây dựng Luật Biến đổi khí hậu, các văn bản liên quan cùng với việc xem xét bố trí ngân sách cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.