Kiện toàn quy chế, nhân sự Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệtDanh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu gồm 22 thành viên do Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban và ký ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Ngoài việc đề cao trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban, Quy chế còn bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và các tỉnh, thành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu.

Ủy ban sẽ họp định kỳ một năm một lần, trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Ủy ban quyết định triệu tập họp bất thường. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.