Thanh Hóa: Phê duyệt Dự án tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ.

Theo đó, tại Quyết định số 882 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” sẽ gồm 3 hợp phần.

Hợp phần 1, hỗ trợ xây dựng mới 250 căn nhà cho các hộ nghèo trong năm 2021 tại các xã thuộc 3 huyện ven biển, gồm: Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc. Thi công và gắn 121 bảng tên nhà do dự án hỗ trợ. Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các cuộc họp với các huyện vùng dự án năm 2021.

Hợp phần 2, trồng rừng ngập mặn, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng ngập mặn năm thứ 3 (năm 2019). Thiết kế, thi công và lắp đặt 5 bảng bảo vệ rừng trồng ngập mặn. Hỗ trợ nâng cao giá trị ong mật gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc. Hỗ trợ xây dựng các phương án quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc và tại huyện Nga Sơn. Thực hiện giám sát chăm sóc, bảo vệ rừng trồng và mô hình sinh kế.

Thanh Hóa sẽ hỗ trợ xây dựng các phương án quản lý rừng ngập mặn tại huyện Nga Sơn, Hậu Lộc

Hợp phần 3, quản lý thông tin, dữ liệu rủi ro thiên tai: Phối hợp với Ban quản lý dự án tổ chức 20 lớp tập huấn, đào tạo về rủi ro thiên tai tại 20 xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố ven biển.

Tổng vốn của Dự án trong năm 2021 là 17.852,181 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng là 3.019,811 triệu đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ dự án thành phần) chỉ đạo Ban quản lý dự án GCF tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt; thực hiện việc giải ngân, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự án đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn đối ứng từ nguồn ủy thác trồng rừng thay thế để thực hiện Hợp phần 2 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc diện được hưởng chinh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tham gia dự án.

Đồng thời, Ban quản lý dự án GCF tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện vùng dự án (Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa), tổng hợp danh sách hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ từ dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện trong năm 2021.