8 điều kiện thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD đối với hộ kinh doanh

ThienNhien.Net – Ngày 9/3, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó quy định hộ kinh doanh được thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải đáp ứng đủ các điều kiện sau.

4 điều kiện thăm dò

(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Khoáng sản được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ 4 điều kiện:

1- Được UBND cấp tỉnh lựa chọn theo quy định hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò.

2- Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản.

3- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.

4- Diện tích khu vực xin thăm dò không quá 1ha.

4 điều kiện khai thác

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ 4 điều kiện:

1- Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp.

2- Có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3- Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

4- Quy mô công suất khai thác không quá 3.000m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định cũng nêu rõ, quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Khoáng sản được lập với 3 loại khoáng sản: 1- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn; 2- Khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; 3- Khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

Việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc: phù hợp với chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sản theo quy định; khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai… Đặc biệt, phải đảm bảo an toàn về mặt môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.