Hà Nội tập trung xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường

ThienNhien.Net – UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một số đơn vị liên quan tập trung triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp soạn dự thảo, trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, phối hợp rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các dự án, nhiệm vụ đã triển khai trên địa bàn liên quan đến 03 nội dung: Xây dựng mô hình xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; Cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị loại II trở lên.

Đối với các dự án liên quan khác, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết, kinh phí và phương án tổ chức triển khai, thực hiện các dự án/nhiệm vụ trong năm 2012 đến năm 2015.