Quảng Nam lập quỹ bảo vệ phát triển rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam (FPDF), trong đó ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động Quỹ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ chính của Quỹ là tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; thực hiện hỗ trợ vốn cho các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án theo quy định; phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trình cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức kiểm tra các chủ rừng trong việc cung ứng dịch vụ môi trường rừng, việc thanh toán tiền cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng…