Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước

ThienNhien.Net –  UBND TP Hà Nội vừa có Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Tài nguyên – Môi trường và UBND TP Hà Nội.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường ở cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn về quản lý tài nguyên nước nhằm bảo vệ, đảm bảo khai thác lâu dài, bền vững nguồn tài nguyên nước. Đồng thời hướng dẫn thực hiện và tổng hợp kết quả công tác tổng kiểm tra này báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/01/2012.