Quảng Ngãi: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sơn Tịnh từ năm 2011 đến 2020, bản quy hoạch vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt ngày 19/12.

Ngoài một số mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh…, Quy hoạch còn đặc biệt nhấn mạnh tới các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm, tích cực trồng rừng và phát triển kinh tế bền vững.

Cụ thể, đến năm 2015, huyện Sơn Tịnh phải xử lý 90-95% lượng rác thải; phấn đấu thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 80%; hạn chế tình trạng ô nhiễm ở Khu công nghiệp Tịnh Phong và một số cơ sở sản xuất; ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, ít ảnh hưởng tới môi trường; phấn đấu 90% nhân dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; hàng năm thực hiện từ 3-5 cuộc khảo sát, nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường.

Riêng với vấn đề phát triển kinh tế nông – lâm – thủy hải sản, địa phương tuân thủ định hướng phát triển gắn với bảo vệ tài nguyên đất, nước, môi trường sinh thái, trong đó nhiệm vụ đặt ra cho ngành lâm nghiệp là tập trung trồng rừng ở một số xã miền núi; phấn đấu đạt độ che phủ rừng từ 25-32% vào năm 2020, hàng năm trồng từ 500.000 – 700.000 cây phân tán nhằm cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan của huyện.

Với ngành thủy sản, cần chú trọng bảo toàn sinh thái biển nhằm phát triển thủy sản lâu dài; phục hồi các loài thủy sản quý hiếm; phát triển đánh bắt xa bờ đi đôi với nuôi trồng thủy sản, hải sản. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng hệ thống thủy lợi địa phương phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và các vùng chuyên canh cây công nghiệp.