Ban hành danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục 16 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 với 63 dự án thành phần và phân công cụ thể cơ quan quản lý, triển khai thực hiện.

Mỗi chương trình đều có ít nhất 3 dự án, đề án thành phần trở lên, trong đó có một số chương trình về môi trường rất đáng quan tâm như Chương trình Giảm nghèo bền vững; Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường.

Chương trình Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường được Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp thực hiện 3 dự án thành phần, gồm: Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; Cải thiện và phục hồi môi trường tại một số khu vực bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; Thu gom, xử lý nước thải từ các đô thị loại II thuộc ba lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.