Đà Nẵng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

ThienNhien.Net – Nhằm tăng nguồn thu phục vụ công tác bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy ý thức sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt trong nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định quy định tỷ lệ, mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ năm 2012 đến năm 2015.

Theo đó, mức thu hàng tháng phụ thuộc vào đơn giá tiêu thụ nước máy, khối lượng nước máy, và tỷ lệ % trên đơn giá tiêu thụ nước máy áp dụng cho từng đối tượng từ năm 2012 đến năm 2015.

Trong số 4 nhóm đối tượng thu phí thì đối tượng hành chính sự nghiệp chịu mức phí thấp nhất, từ 20 – 25%, tiếp đến là hộ gia đình, từ 21 – 25%; riêng nhóm cơ sở kinh doanh ngành sản xuất vật chất và cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ có mức thu bằng nhau, từ 24 – 30%.